Habitatet för Hinde's Babbler på Mt. Kenyas sluttningar krymper. Foto: Gabriel Ngale
Kenya, Hinde’s Babbler, 2015 (ABC)
Populationen av den endemiska kenyaskriktrasten (Turdoides hindei) klassas som sårbar (VU) inom sitt ca 150 kvadratmil stora utbredningsområde i centrala Kenya. Antagligen har den försvunnit från relativt stora delar av regionen och populationen fortsätter med största sannolikhet att minska. Den främsta orsaken tros vara den pågående befolkningsökningen som får till följd att skogsdungar och tät vegetation röjs undan för att skapa odlingsytor. Det projekt som AviFauna sponsrat med £ 2 000 syftade till att sprida kunskap om artens unika existens och dess behov för att fortleva, vilket man avser åstadkomma genom att utbilda regionens skolungdomar (50 skolor) inom bl.a. ekologi.
Guidningsstig genom habitatet för Hinde's Babbler. Foto: Gabriel Ngale
Totalt nåddes 8 465 skolbarn och 153 lärare från 56 skolor inom Mukurweini Valleys IBA (Important Bird and Biodiversity Area) på Mt. Kenyas södra sluttningar (1 500 – 1 600 meter över havet). Ungefär halva populationen av Hinde’s Babbler, d.v.s. uppskattningsvis 1 000 – 1 500 individer, finns inom detta område.
 
Barn och lärare informerades om kenyaskriktrastens status, ekologi, hotbild och bevarandeåtgärder genom föreläsningar, filmer och diskussioner. En särskilt temadag med fokus på arten organiserades med bl.a. naturguidning, trädplantering och frågetävling. Diverse utbildningsmaterial producerades och distribuerades. Detta tillgängliggjorde betydelsefull information som inspiration för lärare, studenter och andra intressenter att engagera sig i att rädda kenyaskriktrasten.
Lärarutbildning om Hinde's Babbler. Foto: Gabriel Ngale
Som ett resultat bildades naturklubbar på skolorna. Naturklubbarna utgör officiella plattformar för medlemmar att utföra bevarandearbete. Naturklubbarna är registrerade inom Wildlife Clubs of Kenya som är en partnerorganisation till den statliga Kenya Wildlife Service. Därigenom får studenter och lärare en ungdomstidning med fokus på naturbevarande, lägre entréavgift till Kenyas nationalparker samt tillgång till organisationens utbildningscenter och vandrarhem. Bildandet av naturklubbar är mycket viktigt för att insatserna för kenyaskriktrasten ska kunna bli bestående.
Hinde's Babbler. Foto: Nik Borrow
Hinde's Babbler. Foto: Jan Christian Habel
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin