Våtmarker står under hårt exploateringstryck på Madagaskar. De som finns kvar är generellt mycket viktiga fågellokaler, som t.ex. Lac Ravelobe på bilden. Foto: Daniel Bengtsson
Madagaskar, Ambonara Wetlands, 2017
Den unika ön Madagaskar har under det senaste decenniet gått igenom svåra kriser såväl politiskt som ekonomiskt. Det har också inneburit ökat tryck på landets redan hårt ansatta naturområden och aktiva naturvårdsorganisationer är i stort behov av hjälp för att skydda de som finns kvar.

Vid en analys av mänsklig påverkan på djurlivet vid våtmarker konstaterades att bevarandeverksamhet fanns i anslutning till samtliga relativt ostörda våtmarksområden utom ett – Ambonara Wetlands på västra Madagaskar.
 
Redan vid ett hastigt besök förra året konstaterades att de ca 25 sjöarna, varav den största är 50 ha, hyser viktiga populationer av bl.a. de rödlistade Madagascar Grebe och Madagascar Jacana. Sjöarna utgör sannolikt också perfekt habitat för den kritiskt hotade Madagascar Big-headed Turtle.
 
AviFauna kommer att sponsra en tvåveckors-expedition till Ambonara i oktober–november 2017. Denna syftar till att mer i detalj studera förekomsten av fåglar och andra naturvärden samt att tillsammans med lokalbefolkningen diskutera möjligheterna att införa juridiskt skydd för området. Förutsättningarna för det senare bör vara goda eftersom sjöarna betraktas vara heliga, vilket är vanligt i sådana sammanhang där människorna är starkt beroende av vad naturen ger.
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin