VILLKOR

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. AviFauna Naturresor  kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har AviFauna Naturresor  enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Om det förekommer diskrepenser mellan tryckt eller annat material om en resas pris eller karaktär är det de uppgifter som står på www.avifauna.se som gäller.

Vi tillämpar Allmänna villkor för paketresor enligt överenskommelse mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation (SRF). Villkoren kan läsas  här. Vi följer också Paketreselagen och Resegarantilagen. Vid tvister som inte kan lösas med kund följer vi Allmänna Reklamationsnämndens utslag. Nedanstående villkor är att betrakta som ett förtydligande av de allmänna villkoren samt de särskilda villkor som tillämpas av AviFauna Naturresor.

Anmälning. En anmälan till en resa är bindande först då anmälningsavgiften betalats in till AviFauna. Undantaget är vid anmälan senare än 61 dagar före avresa då en skriftlig anmälan betraktas som bindande direkt.

Priser. AviFauna förbehåller sig rätten att höja grundpriset på en resa med maximalt 8 %. Skulle grundpriset höjas med mer tar vi kontakt med deltagarna och är beredda att betala tillbaka anmälningsavgiften och eventuellt andra inbetalda medel för den som då inte vill följa med.

Datum. Det exakta datumet kan avvika från angivet datum med cirka 1–3 dagar och ändringar kan ske fram tills dess att brev om flygbiljettsbokning gått ut.

Anslutning. Det åligger resenär att i god tid underrätta sig om anslutningsmöjligheter. I vissa fall kan det vara nödvändigt att påbörja anslutningen dagen innan resans start. AviFauna påtager sig ej ansvar för olägenhet eller merkostnad i samband med resenärs anslutning.

Flygbiljetter. Vi ordnar gärna din flygbiljett så du slipper tänka på det. I de fall då AviFauna får i uppdrag att inhandla flygbiljett gäller följande för avbeställning av flygbiljett såvida inget annat kommunicerats i samband med bekräftelsen på flygbiljettsbokningen: Vid avbokning senast 181 dagar före avresa tillkommer ingen kostnad. Vid avbeställning 180 dagar eller senare före avresa debiteras hela flygbiljettens pris.

Slutbetalning skall vara AviFauna tillhanda senast 61 dagar före resans start.

Avbeställning. Resenär har rätt att avbeställa resan enligt följande. (För avbeställning av flygbiljetter, se ovan). Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande anmälningsavgiften. Om avbeställ­ningen sker därefter men tidigare än 30 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvar­ande 50 % av resans pris. Om avbeställningen sker därefter mot erläggande av en kostnad motsvar­ande 100 % av resans pris. Särskilda avbeställningsregler kan gälla för enskilda resor. Detta anges i så fall i anslutning till programtexten. För endagsresor och endags bussresor gäller att de kan avbokas mot en administrationsavgift på 200 kr fram till 14 dagar före avresa, därefter kan inbetalt belopp inte återfås.

UNDANTAG från ordinarie avbokningsregler pga covid: Alla resor med avresa januari-juni 2021  kan avbokas utan kostnad fram till 60 dagar före avresa. Resor med avresa juli-december 2021 kan avbokas utan kostnad till minst 1 juli 2021.

Avbeställningsskydd. AviFauna tillhandahåller inte något avbeställningsskydd. Du rekom­menderas starkt att antingen komplettera hemförsäkringens resedel med ett tillägg eller en separat reseförsäkring.

Ombokning. Vid ombokning till annan resa med AviFauna uttages en expeditionsavgift om 500 kr. Sker ombokningen inom 6 månader före avresa betraktas den istället som avbeställning (se regler ovan). Detta gäller ej endags bussresor.

Inställd resa. Är antalet fullbetalande deltagare lägre än det som angivits för respektive resa kan den komma att ställas in. Detta meddelas så tidigt som möjligt. Samtliga inbetalda medel återbetalas i så fall.

Reseförsäkring. Du är skyldig att ha fullgod reseförsäkring som också täcker eventuell hemtransport vid sjukdom eller skada. Bevis på försäkring skall kunna uppvisas på anmodan och du skall ange försäkringsnumret i anmälningsblanketten.

Reklamation skall göras skriftligen och vara AviFauna tillhanda inom en månad efter resans avslutande. Om något fel uppstår skall det påtalas för reseledaren på plats snarast.

Pass, visum, vaccination. Efter anmälan erhålls närmare information om resan med uppgifter om pass- och visumbestämmelser. AviFauna hjälper i vissa fall till med visumformaliteter, men resenär ansvarar själv för innehav av giltigt pass och visum. Resenär får själv stå för kostnader som uppstår p g a brister beträffande pass eller visum, t ex hemtransport. På resor där pass krävs som legitimationshandling åligger det resenären att försäkra sig om att passet är giltigt för landets angivna antal månader efter hemkomst från resan.

Resans upplägg. Det som beskrivs i reseinformationen och programmet är ett preliminärt upplägg.  Ändringar i det kan ske beroende på väder, lokala förekomster av djur eller andra faktorer som reseledaren på resan bedömer som viktiga för att få ett maximalt utbyte av resan.  Det kan t ex också handla om att byta ut en restauranglunch mot picknicklunch eller byte av hotell.

Reseledare. I sällsynta fall kan en reseledare bytas ut mot en likvärdig reseledare. Ett sådant byte utgör ingen grund för återbetalning.

Vilda djur. De arter som anges i programmet skall ses som en indikation på vad som kan ses på resan och inte en garanti för vad som ses. Om du vill bedöma sannolikheten för en viss art råder vi dig till att se våra tidigare reserapporter från resmålet, om sådana finns.

Gruppstorlek. Gruppstorlek anges på varje resa. Vi kan överstiga det angivna antalet med 1 person då det är en ledig plats och då ett par vill boka in sig på den sista platsen. Det händer också att vi genomför en resa med färre deltagare än angivet minimantal.